Algemene voorwaarden

)Algemene voorwaarden
Deelname aan Yoga Nidra, individueel, groep en een of meerdere workshops bij Blije Bengels, betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden
Voor alle activiteiten van Blije Bengels geldt dat aanmelden kan door online het aanmeldformulier in te vullen bij de activiteit en te betalen. Vermeld hierbij de naam en leeftijd van je kind cq naam van jouw school/kinderopvang en leeftijd van de kinderen. Pas na aanvaarding en betaling van de inschrijving door Blije Bengels komt de overeenkomst tot stand. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het aantal beschikbare plaatsen is te zien op de betreffende pagina’s. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien er niet direct plaats is, kun je in overleg op een wachtlijst worden geplaatst en informeer ik je wanneer er een plek vrijkomt. Mocht je hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoekt Blije Bengels je dit zo spoedig mogelijk door te geven. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Blije Bengels zich het recht een individuele yoga-sessie, groepsles of workshops te annuleren.

(Medische) bijzonderheden
Fysieke en psychische klachten en bijzonderheden van je kind die invloed kunnen hebben op het beoefenen van yoga dien je aan te geven op het inschrijfformulier, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn, dan kan de docente vooraf in gesprek met je gaan om de bijzonderheden uitvoeriger te bespreken.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga medisch gezien kan en geen contra-indicaties geeft met yoga. (Kinder)yoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. De docent van Blije Bengels is geen arts.

Blije Bengels kan beslissen om deelname aan de groepslessen voor je kind te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep en/of de les of het ontbreken van voldoende kennis over de eventuele aandoening van je zoon of dochter door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), waarbij Blije Bengels de doorslaggevende beslissing neemt.

Bij individuele yoga maakt Blije Bengels persoonlijk kennis met de ouder(s)/verzorger(s) van de coachee. Dit gebeurt via een intake voordat de eerste sessie plaatsvindt. Reden voor aanmelding van individuele yoga en bijzonderheden worden tijdens dit een informele intakegesprek besproken. Met deze reden is het alleen toegestaan de coachee te laten brengen door de ouders/verzorgers, tenzij de kennismaking met de ouder(s)/verzorger(s)al eerder heeft plaatsgevonden.

Toestemming
Bij kinderen onder de 16 jaar is er voor de coaching en kinderyogales toestemming nodig van beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). Beide ouder(s)/verzorger(s) dienen de kinderyoga coachovereenkomst te ondertekenen, voordat er begonnen wordt met het coachingstraject. De verantwoordelijkheid voor het informeren van de andere gezaghebbende ouder/verzorger door de opdrachtgevende ouder/verzorger ligt niet bij de coach / docente van Blije Bengels. Op geen enkele manier kan Blije Bengels hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Ik zal met zorg omgaan met je persoonlijke gegevens en je privacy zoveel mogelijk waarborgen. Bij het tonen van interesse en het deelnemen aan activiteiten waarbij je je mailadres achterlaat, geef je toestemming om te worden opgenomen in mijn klantenbestand. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je mij mailen via miranda@blijebengels.nl.

Brengen en halen
Blije Bengels verzoekt je ervoor te zorgen dat je kind op tijd aanwezig is voor de yogales, individuele yoga of workshop (5 á 10 minuten voor aanvang), zodat er op tijd gestart kan worden. Te laat komen is storend voor de andere kinderen. De docent streeft ernaar dat de kinderyogales, individuele yoga en workshop op tijd is afgelopen, maar biedt geen garantie. Ik verzoek je erop letten dat je kind voor de les (zonodig) gebruik maakt van het toilet en de handen heeft gewassen. Mocht iemand anders dan de ouder/verzorg het kind na de les komen ophalen, dit graag voor aanvang van de les aan mij laten weten.

Kosten en betaling
De kosten staan vermeld op de website. Het verschuldigde bedrag voor (individuele) kinderyoga of workshop dient vooraf te worden betaald. Je ontvangt een factuur van mij. Betaling van deze factuur dient per het opgegeven banknummer (t.n.v. Miranda Spaans/Blije Bengels) uiterlijk twee (2) weken na dagtekening van de factuur, binnen te zijn, tenzij anders staat aangegeven op de factuur. Als het niet mogelijk is het bedrag in één keer te betalen, dan kan er in overleg ook in 2 of 3 termijnen worden betaald.

Wanneer een ouder/verzorger, zijn/haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, na twee herinneringen, behoudt de docent zich het recht voor de cursist/coachee toegang tot de individuele yoga-coaching, workshop of kinderyogales te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Sessies, lessen en workshops die onverhoopt niet kunnen doorgaan, worden niet terugbetaald maar worden later in overleg ingehaald. De kosten voor de activiteiten kunnen tussentijds worden verhoogd. Ouders van deelnemende kinderen worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een ouder het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de ouder per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De ouder dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te voldoen.

Afmelden
Kinderyogales (groepsles)
Als je kind wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan dien je dit 2 uur voor aanvang van de les telefonisch of per mail aan mij door te geven. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Terugvordering van lesgeld is niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen zoals overlijden of ziekenhuisopname kan hiervan in overleg worden afgeweken. Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren en Blije Bengels houdt een opzegtermijn van 1 maand aan.

Kinderyoga (individueel)
Verplaatsen of annuleren van de afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur van tevoren via whats app of telefonisch. Bij niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht. De coach en de opdrachtgevende ouder(s)/verzorger(s) kunnen te alle tijde de overeenkomst stopzetten middels schriftelijke mededeling, met in achtneming van de uiterlijke annuleringstermijn van 24 uur.

Workshops
Restitutie van het inschrijfgeld bij afmelding voor de workshop is alleen mogelijk indien afmelding meer dan twee (2) weken voor aanvang van de workshop is doorgegeven per mail of telefoon. Annulering binnen twee (2) weken voor de startdatum is niet mogelijk. Je plek mag je doorgeven aan een ander duo. Blije Bengels moet hiervan wel op de hoogte worden gesteld. Ook kan er iemand van de eventuele wachtlijst jullie plek overnemen en zodoende kan Blije Bengels het inschrijfgeld terugbetalen.

Bereikbaarheid van ouder(s)/verzorger(s)
Mocht er tijdens de groepsles of inidivuele yoga-sessie iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat Blije Bengels je kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen je vaste telefoonnummer maar ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop je tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoort Blije Bengels dit graag tijdig van u. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Ouders /verzorgers zijn niet aanwezig tijdens de yoga-coachingssessie of kinderyogales, tenzij anders is afgesproken.

Annulering door Blije Bengels
Blije Bengels is ten alle tijden gerechtigd om de activiteiten te annuleren. Dit kan ook voorkomen als er bijvoorbeeld te weinig workshop of kinderyoga les deelnemers aanwezig zullen zijn. Indien de activiteit wordt geannuleerd door de docent wordt dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de ouder/verzorger en naar een passend alternatief gezocht of het cursusgeld wordt terug betaald.

Misdragen
Blije Bengels neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als je kind zich misdraagt. Wanneer je kind zich meerdere malen misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de sessie of les te ontzeggen. Blije Bengels is maatgevend in de interpretatie van de term ‘misdragen’. Restitutie van afgesproken sessies of les is niet mogelijk.

Lestijden en locaties
Lestijden en locaties staan aangegeven op de website. Blije Bengels behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de lestijden en locaties te wijzigen. Indien deze wijziging voor problemen zorgt, kan de overeenkomst bij Blije Bengels binnen 7 dagen nadat de wijziging kenbaar is gemaakt worden stop gezet en volgt restitutie van het overige lesgeld.

Kleding
Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. Een warm vestje en en grote handdoek zijn ook fijn om mee te nemen. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Deelname is volledig op eigen risico van de cursist. De ouder(s)/verzorger(s) van de cursist is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengen en dat eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Blije Bengels is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteiten van Blije Bengels, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid. Blije Bengels is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en derden. Blije Bengels stelt de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor schade die door het kind wordt aangericht.

Mededelingen
Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt je kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld of per mail verstuurd.

Blije Bengels doet er alles aan om je kind zo goed mogelijk te begeleiden of les te geven. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, dan wordt je verzocht dit aan te geven bij de docent. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht of de coaching overeenkomst zal worden herzien indien daar gegronde redenen voor zijn. Ondanks dat Blije Bengels resultaatgericht werkt, biedt Blije Bengels geen garantie voor resultaat.

Overig
De Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door Blije Bengels ten alle tijden worden gewijzigd.

Vragen en/of opmerkingen
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden,
neem dan contact op met Blije Bengels. Blije Bengels is bereikbaar via de mail: miranda@blijebengels.nll